Кампания за държавни стипендии – зимен семестър на 2022/2023 учебна година

2022.10.07

Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за зимен семестър на учебната 2022/2023 - от 10 октомври до 21 октомври /включително/.
Кампанията за държавни стипендии за Зимен семестър на учебната 2022/2023 година ще се проведе изцяло онлайн. 
 
Съгласно ПМС №90/2000, студентите могат да кандидатстват за 5 (пет) вида стипендия по следните критерии:  
- ОТЛИЧЕН УСПЕХ - 5.50 – 6.00 (ОУ)   
- УСПЕХ И ДОХОД 5.00 – 5.50 (УД) 
- ДОХОД И УСПЕХ – 4.00 – 5.00 (ДУ) 
- ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С) 
- ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ
 
КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРА КЛАСИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТУДЕНТЪТ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА.
Кампанията за стипендии за Значими постижения ще бъде обявена в началото на ноември. 
Административната университетска информационна система ще бъде отворена от момента на обявяването на кампанията! 
https://ams.nha.bg/
За да подадете документите си електронно трябва:
1. Да разпечатате необходимите формуляри, да ги подпишете на указаните места и да ги СКАНИРАТЕ след подписването в JPEG формат!
2. Да набавите необходимите документи, ако са нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатствате и да ги СКАНИРАТЕ в JPEG формат!
3. Всички СКАНИРАНИ JPEG файлове да изпратите на съответния имейл според вида стипендия, за която кандидатствате!
4. Имейлът трябва да е със заглавие: трите имена и факултетен номер, изписани на кирилица.
 
Всички формуляри и приложими документи трябва да бъдат СКАНИРАНИ и изпратени до края на обявения срок (21.10.2022 г.) на е-mail, който е генериран за всяка от видовете стипендии: 
E-mail
st_otlichen_uspeh@nha.bg – стипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ)
st_uspeh_dohod@nha.bg – стипендия за УСПЕХ И ДОХОД  (УД)
st_dohod_uspeh@nha.bg – стипендия за ДОХОД И УСПЕХ (ДУ) 
st_po_pravo@nha.bg – стипендия ПО ПРАВО (С)
*ЗАБЕЛЕЖКА – Документите се считат за изрядни само ако са подписани с химикал и сканирани в JPEG формат! Снимани с телефон документи, както и такива, подписани дигитално, няма да бъдат разглеждани от КСБВУ! 
  
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННО:
Срокът за подаване на документи електронно е от 10 октомври 2022 г. до 21 октомври 2022г. /включителнo/.
 
Изпратени документи след указаната дата не се приемат!
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ:
Предвидените суми на месец за съответстващия среден успех са: 
6.00 – 5.90 -> 170лв. на човек
5.89 – 5.50 -> 160лв. на човек
ВНИМАНИЕ! ИЗВЪРШВА СЕ КЛАСИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ НА ОТПУСНАТИТЕ СТИПЕНДИИ!
За да кандидатства за този вид стипендия, студентът трябва:  
1. Да имат среден успех от последните два семестъра не по-нисък от 5.50.  
2. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/
ЗАБЕЛЕЖКА: 
            • В полето за доход се въвежда /0/ нула. 
            • В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
3. След попълване на формуляра, да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ)
4. Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ Детайли банкова сметка, съдържащ IBAN – номера на личната му банковата сметка.
5. Да сканира цялата набавена документация и да я изпрати на следната ел. поща: st_otlichen_uspeh@nha.bg със заглавие: Три имена и Фак.№ на кирилица.
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ПО УСПЕХ И ДОХОД (УД) И ПО ДОХОД И УСПЕХ (ДУ):
Предвидената сума на месец за стипендиите на общо основание по УД и ДУ е 130лв. на човек. 
ВНИМАНИЕ! ИЗВЪРШВА СЕ КЛАСИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ НА ОТПУСНАТИТЕ СТИПЕНДИИ!
Кандидатстващите студенти и за двата вида стипендии трябва да :
1. Да попълнят електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ , като в полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът; в полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
2. След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ), Приложение №2 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ И СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ), Приложение №3 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИРМИ), приложението се изисква само ако Вие или Вашите родители притежавате регистрирана фирма.  
3. Да предостави служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи по трудови и извънтрудови правоотношения на студента и всички членове на семейството (родители, брат, сестра) включително пенсии, отпуски и болнични за периода от април 2022 г. до септември 2022 г. /включително/. . За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
ПОЯСНЕНИЕ:
Документи, удостоверяващи други доходи са:
Документи за получени стипендии, с изключение на стипендиите по ПМС №90/2000. и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение), прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
Личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа (документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“.
За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период от април 2022 г. до септември 2022 г. и документ за обезщетения от НОИ, ако получава;
Други необходими документи според индивидуалния казус: копие от съдебно решение при разведени родители; копие от смъртен акт при починал един родител; копие от удостоверение за брак; акт за раждане при липсващ родител; копие от удостоверение за раждане на деца;
Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
 
За Успех и Доход, студентът трябва:
1. За да кандидатстват по УСПЕХ И ДОХОД с определящ критерий - УСПЕХ, студентът трябва да има среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 1 065 лв. (150% от минималната работна заплата) и среден успех от последните два семестъра (за първи курс - от първи семестър) не по-нисък от 5.00
2. За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 мeсeца, в периода от април 2022 г. до септември 2022 г. /включително/, след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
За Доход и Успех, студентът трябва:
1. За да кандидатстват по ДОХОД И УСПЕХ с определящ критерий – ДОХОД, студентът трябва да има среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 710 лв. и среден успех от последните два семестъра не по-нисък от 4.00
2. За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 мeсeца, в периода април 2022 г. до септември 2022 г. /включително/, след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
Когато всички необходими документи са набавени, попълнени и подписани, се сканират и се изпращат на един от следните имейли според вида на стипендията, за която кандидатствате: st_uspeh_dohod@nha.bg или st_dohod_uspeh@nha.bg със заглавие: Три имена и Фак№ изписани на кирилица!
ВНИМАНИЕ! Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ Детайли банкова сметка, съдържащ IBAN – номера на банковата му сметка.
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С)
Студентът трябва:  
1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/, като в полето за доход се въвежда нула, а в полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
2. В полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, попълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ)
Важно приложение са документите, които доказват съответното им право по ПМС № 90, 2000 г., а именно:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания – копие от актуално решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от смъртен акт и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6-годишна възраст – копие от акт за раждане на детето; 
7. Студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8. Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби кандидатстват само с попълване на електронните формуляри, при условие, че средният им успех от миналата учебна година  е над 4.50.
ВНИМАНИЕ! Когато всички необходими документи са набавени, попълнени и подписани, се сканират и се изпращат на следният  имейл: st_po_pravo@nha.bg – със заглавие: Три имена и Фак.№ изписани на кирилица!
ВНИМАНИЕ! Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ Детайли банкова сметка, съдържащ IBAN – номера на банковата му сметка.
 
Документи изпратени в неизряден вид и/или извън обявения срок за кандидатстване за стипендии (10.10.22г./21.10.22г.) няма да бъдат преглеждани от КСБВУ и не подлежат на участие в класиране! 
За въпроси, възникнали след внимателното прочитане на обявата на s.dimitrova@nha.bg , 0882446423 – Силвия Димитрова, Експерт стипендии и общежитие към НХА.
При проблеми с попълването на електронните формуляри в https://ams.nha.bg/  на: vlkaraivanov@nha.bg  -Владимир Караиванов – IT специалист в НХА.
 
Съгласувано със Студентски съвет!

 

Сподели