Свободна позиция за длъжност „Ръководител Стопански отдел“

2023.09.01

Резултати от I етап на конкурс за длъжност „Ръководител стопански отдел“
 
На основание заповед на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Ръководител стопански отдел“.
Допуска до интервю Юлиан Данаилов. Интервюто ще се проведе на 07.09.2023 г., за което кандидатът ще бъдат уведомен по телефон.
 
 
--------------------------------------------
 
 
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Ръководител Стопански отдел“.
 
I. Отговорности: 
– Организира и отговаря за работата на стопанския отдел;
– Отговаря за условията на труд и учебен процес в НХА;
– Отговаря за поддържането и опазването на движимата и недвижима собственост на НХА;
– Организира цялостната дейност по извършването на основни и текущи ремонти в сградите,собственост на НХА;
– Отговаря за материално – техническото снабдяване и транспорта на НХА;
– Отговаря за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата, суровините, материалите и енергията, във връзка с осигуряване на условията за учебен процес, ремонтите и поддръжката на техниката и на оборудването в специализирани ателиета и работилници, лаборатории и творческите бази на академията, с изключение на IT оборудването и комуникациите;
– Ръководи комисията по социално – битовите въпроси на учащите се в НХА;
– Осъществява координация между управленческите структури в Академията за решаване на въпросите по здравословни и безопасни условия на труд;
 
II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше  образователно - квалификационна степен „Магистър“, техническа или икономическа специалност;
2. Професионален опит: 
– минимален опит 5 години в областта на административни и /или стопански структури; проекти; материално-техническо снабдяване;
3. Допълнителни изисквания:
– Да притежава организационни умения  за работа в екип, адаптивност, комуникативност; работа с компютър; ползване на английски език.
 
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса;
2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“;
3. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
4. Професионална автобиография.
 
IV. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.
 
Краен срок за подаване на кандидатури – 31.08.2023 г. (включително) до 16:00 часа.
 
V. Начин за провеждане на избора:
– I етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
– II етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 01.09.2023г.  на сайта на Академията: www.nha.bg.
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 04.09.2023 г. в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по график, предварително съобщен на кандидатите.
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели