Елисавета Владимирова Мусакова, хон. доц. д-р

12.11.1955, София
19 гимназия, София
ВИИИ „Николай Павлович“ (сега НХА), изкуствознание, 1982
Средно специално, „Аранжиране“, ТХЗ (сега НГПИ „Св. Лука“)
Хоноруван доцент, катедра „Изкуствознание“, дисциплина феноменология на ръкописната книга
Доктор
Член на международния съвет на Експертната група на библиотекарите на ръкописни колекции към CERL; член на международния съвет на European Research Centre: Book and Paper Restoration – Conservation (Buchstadt Horn); член на Фондация „Манускрипта“ (България) за проучване и издаване на славянски ръкописи; секретар на Комитета за програмата „Паметта на света“ към Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО.
e-mail: emoussakova@gmail.com
 
Христова, Б., Е. Мусакова, Е. Узунова. Опис на славянските ръкописи в сбирката на Църковно-историческия и архивен институт на Българската православна църква. Т. 1. Библейски книги. София, 2009.
Христова, Б., Е. Мусакова. Етрополската калиграфско-художествена школа от ХVІІ век. [Каталог]. София, 2010.
„Бог да прости пишещия и Бог да спаси четящия“. – В: Факти и мистификации в старите текстове. Съст. Б. Христова, Е. Узунова. София, 2011, 256–266.
Даниил Мазач. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ в. Сб. материали от Националната конференция „Етрополската книжовна школа и културният живот през ХVІІ век в българските земи“, София, 20–21 май 2010. София, 2011, 172–188.
Фрагменти от изборни евангелия в сбирката на Народната библиотека. – В: Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски проучвания „И. Дуйчев“. Т. 96 (15). София, 2011, 421–428. 
Moussakova, E. The Psalter of King John Alexander in its Slavonic and Byzantine Context. – Scripta & e-Scripta, 10–11, 2012, 339–354.
Дечанския псалтир. – В: Дечани у светлу археографских истраживања. Београд, 2012, 61–79.
Пшински или лесновски евангелия? – В: Beati Possidentes. Юбилеен сб., посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. София, 2012, 288–302. 
Атанасов, А., Св. Куюмджиева, В. Велинова, Е. Узунова, Е. Мусакова. Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир. София, 2012.

Сподели