Живопис

Художникът бакалавър от специалността овладява в контакта си с натурата проблемите на пространството, формата и цвета. В рамките на бакалавърската степен, с помощта на други дисциплини той се запознава с основните принципи на композицията и организацията на картината. Като област в изобразителното изкуство, живописта заема огромна и разностранна територия. Спецификата є се определя до голяма степен от естеството на материалите, с които борави, и от богатото разнообразие на жанрове и възгледи, в които тя се осъществява.
Чрез теоретически и практически анализ на епохи, стилове и похвати специалността дава възможност за изграждане на авторска позиция и поведение. След завършване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ художникът може да практикува във всички области на изобразителните изкуства, както и да преподава в общообразователните и професионални училища, при условие, че е получил професионална квалификация за учител по изобразително изкуство, като изучава II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.
 
Редовни преподаватели:
проф. ИВАЙЛО МИРЧЕВ
проф. БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ
проф. д-р КИРИЛ БОЖКОВ
проф. д-р ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА
гл. ас. д-р КОНСТАНТИН КОСТОВ
гл. ас.  д-р ЮЛИАН СТАНКУЛОВ
гл. ас. д-р ЖИВКА МАРИНОВА
 
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ХРИСТО ХРИСТОВ
преп. ВИКТОРИЯ РАЙКОВА
преп. МИЛЯНА СТЕФАНОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели