Живопис (МА)

Магистърът по живопис доразвива своята професионална квалификация и опит в рамките на одобрена лична програма и задължителен обем теоретични и практически занимания. По време на следването си той придобива широки познания, свързани с битието на съвременното изкуство, с артистичните си прояви; търси отговор на сложните проблеми на действителността и обществените нагласи; създава образната характеристика на времето, в което работи и живее, и има възможност да влияе на естетическия вкус на съвременниците си.
Магистърът завършва с дипломна работа, която демонстрира натрупан творчески опит, начало на авторски път, висока обща култура и степен на овладяване на изразните средства на живописта и други изобразителни практики. Дипломната работа по същество представлява самостоятелна изложба в рамките на НХА. С нея се решават сложни идейно-естетически проблеми, търсят се отговори на въпросите, свързани със стила и личния почерк, демонстрира се артистична и гражданска позиция. Дипломната работа е съпроводена от кратко литературно есе, което дава възможност на комисия да прецени, обсъди и оцени представения резултат. Завършилият ОКС „магистър“ може да практикува във всички области на изобразителното изкуство, да преподава във висшите училища на страната, ако има нужната педагогическа подготовка, както и да заема ръководни длъжности в сферата на културата, образованието и обществения живот.
 
Редовни преподаватели:
проф. ИВАЙЛО МИРЧЕВ
проф. БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ
проф. СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
проф. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
проф. д-р КИРИЛ БОЖКОВ
проф. д-р ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА
гл. ас. д-р КОНСТАНТИН КОСТОВ
гл. ас. д-р ЮЛИАН СТАНКУЛОВ
гл. ас. д-р ЖИВКА МАРИНОВА
 
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ХРИСТО ХРИСТОВ
преп. ВИКТОРИЯ РАЙКОВА
преп. МИЛЯНА СТЕФАНОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели