Катедра „Резба“

Обучението в специалността следва традициите в българското изкуство. Голямото разнообразие на приложение на творческата дейност на художника, завършил специалност „Резба“, изисква специфични познания в различни области. Усвояват се основни спомагателни дисциплини, които позволяват решаването на многообразни проблеми в художествено-творческата сфера, включваща самостоятелно проектиране и създаване на художествени произведения, научноизследователска, консултантска, организационно-управленска и други дейности.
Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ са подготвени за индивидуална творческа работа и създаване на художествени произведения в областта на пластичните изкуства. Те притежават необходимите знания и практически умения за проектантска и конструкторска дейност в областта на интериора и мебелния дизайн, на предмети на бита и екстериорната пластика, както и за преподавателска дейност в школи, курсове и средни училища, ако са завършили втора специалност „Теория и практика на художественото образование“.
Освен изброените по-горе знания и умения, завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ притежават и доразвиват качествата си за индивидуална творческа работа по създаването на художествени произведения с уникален авторски стил. Те получават право и възможност да преподават във висши училища.
 
Ръководител на катедрата
доц. РОБЕРТ ЦАНЕВ

проф. ПЕТЪР БОНЕВ
проф. ВАЛЕНТИН ЛИЛОВ
ас. ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ
ас. ИЛИЯН ИВАНОВ

Сподели