Мария Стоянова Андиркова, доц. д-р

35 Средно езиково училище, София
Национална художествена академия, изкуствознание
Доцент, катедра „Изкуствознание“, дисциплина история на изкуството
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, хоноруван преподавател
Член на секция „Критика“ към Съюза на българските художници
e-mail: andirkova@abv.bg
 
 
 
 
Каталози:
Екатерина Савова-Ненова. Каталог, С., 2002.
Публикации:
Трансформация на реалността в идеология. –  Арт Република – Македония, № 3,  05.11. 2005, с. 68–69.
Изложба от архивни материали в галерия „Академия“.– Национална художествена академия. Юбилейно издание по случай 110 години от основаването на НХА,  ноември 2006, с. 25–28.
Изкуството през 90-те години. Трансформация на институционалната рамка. – Проблеми на а изкуството, 2006, № 3, 36–39.
Развитието на съвременното българско изкуство – време на постъпателна институционализация. – В: Проблеми на изящните и приложните изкуства. Докторантски конференции. Сборник доклади 2004–2006. С., 2007, с. 13–20. 
Институционални измерения на съвременното българско изкуство в контекста на а децентрализация на художествения живот. – В: Изкуствоведски четения 2007. С., 2007, с.280–286.
Загадката Иван Георгиев – Рембранда. – Ек, бр. 2, 2008, с. 16-18. 
Концептуално изкуство и плакатен образ. – В: Плакатно мислене, концептуално изкуство, инвенции. Втора научна конференция на катедра „Плакат и визуална комуникация“ на НХА. С., 2008, с. 25–26.  
Тенденции в развитието и дейността на СБХ. – В: Изкуствоведски четения 2008. С., 2008, с. 169–173.
Старт на едно ново поколение. Традиционни годишни изложби на завършващите НХА 2008–2009. – ProGrafica, бр. 4, 2009, с. 64-66.
За изложбите на дипломниците на НХА. – Изкуство и критика, 2010, бр. 1, с. 40–42.
Изкуството на бъдещето: бойно поле и лаборатория за антропологични експерименти (един парагвайски художник в НХА). – Изкуство и критика, 2010, бр. 1, с. 56–59.
За корените на българското изкуствознание в края на XIX век. Първи изкуствоведски проучвания и начало на системно изучаване на художественото наследство по българските земи. – В: Изкуствознание. Сборник статии на преподаватели от катедра Изкуствознание за 2009 г. НХА, 2010, с. 107-116.
Група XXL. Реминисценции от 90-те. – Инфо СБХ, 2010, бр. 11,12, с. 15–17.
Изложбите на XXL –  реконструкция и актуалност. – Изкуство и критика, 2011, бр. 3–4, с. 11–23.
Изкуство и политика. – Изкуство и критика, 2011, бр. 3–4, с. 63-66.
Кристо: жива легенда в съвременното изкуство. Разговор на Мария Андиркова с проф. Божидар Йонов. – Изкуство и критика, 2011, бр. 3–4, с. 67–71.

Сподели