Метал (МА)

Художникът, завършил магистърска програма „Метал“, трябва да притежава общоакадемични и специализиращи професионални умения и знания. В процеса на обучението си студентите разглеждат проблеми, подобни на тези от предходната, бакалавърска програма, но с по-висока степен на сложност и с проблематика, която обхваща не само проектиране и реализация на художествени произведения, но и теоретическа обосновка на художествения проект.
През третия семестър студентът работи по избрана от него индивудална програма и подготвя дипломна работа с помощта на научен ръководител в съответната област.
Завършилите магистърската програма имат по-успешна реализация, повишават способностите си  при работа с познатите материали, както и с тези за използване на нови и нетрадиционни за металопластиката технологии. Повишават се способностите им за по-добра и артистична интеграция на художествената металопластика в точно определено пространство, на контакта ѝ със зрителя и потребителя, а и на принадлежността ѝ към съвременната епоха и модерно звучене. Изграждат се по-високи естетически критерии с възможности за задълбочено тълкуване и третиране на въпросите и проблемите от психологията и философията на формите и изкуството.
Придобилите степен магистър могат да извършват художествено-творческа и проектантска дейност в различните области на металната пластика както в кавалетно, така и в декоративно-приложно направление. Те могат да преподават в средни и висши учебни заведения, да се занимават с научноизследователска дейност, както и да заемат ръководни длъжности в предприятия и фирми в сферата на художествената обработка на метали.
 
 
Редовни преподаватели:
проф. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ
доц. ЕМИЛ БАЧИЙСКИ
ас. д-р  ВЕНЦИСЛАВ ШИШКОВ
 
Хонорувани преподаватели
проф. БОГОМИЛ НИКОЛОВ
проф. ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ
проф. ИВАН СЛАВОВ
преп. д-р ТЕОДОРА ДРАГАНОВА
преп. арх. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели