Сценография за музикален театър (МА)

scenography.nha.bg
 
Магистърската програма „Сценография за музикален театър“ предлага обучение и специализация в областта на сценографията и костюмографията за следните видове спектакли – оперен, оперетен мюзикъл, балетен, за музикални жанрове, включващи театрализирано сценично поведение и визия. Цел на обучението е развитието на способностите на студента за оригинално творческо мислене и придобиването на практически умения, които биха осигурили успешната му професионална реализация. Навлизането в комплексната специфика на музикално-сценичните жанрове предполага придобиването на общокултурни познания в областта на историята и теорията на музиката и на изброените по-горе музикалносценични жанрове, като параметрите на теоретичните изследвания се определят в зависимост от спецификата на конкретните сценографски задачи.
Магистърските програми в катедра „Сценография“ стъпват на артистичните достижения на изобразителните изкуства и театъра на ХХ век и са ориентирани към откриване на уникални експериментални насоки в професионалната реализация на художника сценограф. Целта на общоакадемичната професионализация е да задълбочава познанията на студентите в областта на съвременните концепции за развитие на визуалните изкуства и театъра. Във връзка с това, интересите им се насочват към области от научното познание, като философия, естетика, психология, семиология. Студентите трябва да се научат да събират и систематизират библиографски единици, свързани с тезата на магистърския проект; да създават и работят с понятиен апарат, имащ пряко отношение към  изясняването и формулирането на магистърската теза.
Придобилите диплома могат да упражняват дейностите – художник постановчик на сложни комплексни спектакли, филмови продукции и др., които изискват ръководство на големи проектантски и изпълнителски колективи; ръководител (мениджър), директор, зам.-директор по художествените и технически въпроси, главен художник в театъра, киното, телевизията, частни фирми, обществени организации с идеална цел; експерт-консултант по въпроси от художественотехнически характер, свързани със сценичните и филмовите изкуства и с всички форми на публичните спектакли под патронажа на министерства, общини, обществени организации и др.; член на колективи с научно-творчески и проучвателен характер. 
Художниците, завършили магистърска степен в специалност  „Сценография“, могат да бъдат преподаватели във всички висши училища по изкуствата, да работят в  държавната администрация, като продуцират и разпространяват произведения на културата и изкуството.
 
Редовни преподаватели:
проф. СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ
доц. МАРИНА РАЙЧИНОВА
гл. ас. д-р РОЗИНА МАКАВЕЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
доц. д-р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
преп. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели