Taтяна Никифорова Стоичкова, професор д-р

17.7.1955, София
Хумболд университет, Берлин, културология
Професор, катедра „Рекламен дизайн“, дисциплини реклама, артмениджмънт, маркетинг
Доктор на философските науки
Гьорлиц, Германия, Институт по културна инфраструктура, Хумак университет, Хелзинки, Финландия, Лудвигсбург, Германия
Българско семиотично дружество, Съюз на учените, София, ENCATC
tastoi@abv.bg
 
 
 
2018 – Политически комуникации или как се брандира българското Европредседателство през 2018 година, в: сб.: Дизайн и приложни изкуства, Национална художествена академия, София. 
2018 – Имидж и бранд на Пловдив 2019, в: сб.: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, АМТИИ, Пловдив.
2017 – Рекламата като част от популярната култура, в: сб.: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството,  АМТИИ, Пловдив. 
2016 - По какъв начин глобализацията оказва влияние върху арт организациите – примери от Европа. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството,  ,АМТИИ Пловдив
2016 - Необходимост от изграждане на марка в музея, в сб. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив
2015 - Културно планиране и програмиране като мениджърска задача, в сб. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив
2014 - PR в изкуствата като функция на упрaвлението в сб. „Арт мениджмънт”, АМТИИ, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.
2014  - Творчество и мениджмънт, в: „Управленски и маркетингови проблеми на арторганизации”, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив. 
2014 – PR в изкуствата като функция на упрaвлението в сб. „Арт мениджмънт“, АМТИИ, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“
2014 – Мениджърски функции на пиара в изкуствата,  Контролът  в арторганизациите, в учебник по артмениджмънт, Унивреситетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив
2013 – Мениджмънт и творчество в:  Управленски и маркетингови проблеми на арторганизации, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив
2012 – Пиар и комуникации в изкуствата „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства“, НХА, София
2011 – Транснационални измерения в политиката на Европейския съюз –  в: Границите на културологията, Университетско издателство, Благоевград
2011 – Улица на потреблението – вузуален семинар, Благоевгтад, Факултет по изкуства
2011 – Audience Development in Contemporary Museums,  United in Diversity. Cultural Policy and its Dimensions, Ludwigsburg
2010 – Literary Market, Networks and Some Characteristics of Literary Prizes, Markets as Networks, Sofia 2010, St. Kliment Ohridski University

Сподели