Катедра Книга, илюстрация, печатна графика

Художникът бакалавър по специалността „Книга и печатна графика“ е постигнал през четиригодишния курс на обучение основни теоретични и практически знания и умения, развил е творческия си потенциал и е получил възможността да се реализира професионално в областта на графичните изкуства, в частност на дизайна на печатните и рекламните медии, илюстрацията, шрифта, типографията и печатната графика.
Той изпълнява творческа, проектантска, учебно-методическа, консултантска и други дейности, които владее самостоятелно като специалист и автор.
Може да преподава в средните специални художествени и общообразователните училища след придобиване на професионална квалификация „учител по изобразително изкуство” като втора специалност в Националната художествена академия.
Магистърът по специалността е високоспециализиран професионалист художник, завършил пълния курс на обучение за разгръщане на творческите си възможности в областта на графичните изкуства, в дизайна на печатните медии в цялото им многообразие, илюстрацията, типографията, компютърната и печатната графика и рекламата.
Художникът магистър може да участва и ръководи издателски екипи, културни институции, да бъде експерт в печатните медии и книгоиздаването. Може да заема ръководни длъжности и в държавната администрация.
Художникът магистър има право да преподава във висшите училища, включително във висшите училища по изкуствата.

Ръководител на катедрата
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
 
 
проф. ВИКТОР ПАУНОВ
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ
доц. НИКОЛАЙ ЦАЧЕВ

гл. ас. д-р КАПКА КЪНЕВА
ас. ФИЛИП БОЯДЖИЕВ

Сподели