Рекламен дизайн

www.nha-ad.eu
 
Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността могат да упражняват проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на рекламния дизайн, чиито обекти са рекламни пана и пластики, рекламни витрини, търговско-рекламни фирмени офиси, търговски магазини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложби, световни изложения и музеи, както и съпътстващите ги запазени марки, запазени шрифтове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, постери, билбордове, транспаранти и др.
Художникът – бакалавър знае основните принципи, закономерности и норми както на всяка от базисните дисциплини, така и на специфичните дисциплини – пространствен и графичен дизайн, реклама, компютърно проектиране, експозиционни конструкции, перспектива, архитектура, техника и технологии, техника на осветлението, комбинаторика, цветознание, теория на музейната експозиция. Той умее професионално художествено-творчески да интерпретира и да визуализира всякакъв вид задачи на рекламния дизайн, за които му е зададен тематико-експозиционен план.
Завършилите специалност „Рекламен дизайн“ могат да упражняват и преподавателска дейност в общообразователните и професионални училища, ако са изучавали II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р ТАТЯНА СТОИЧКОВА
доц. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ
доц. арх. ДАНИЕЛА ЯНКОВА
ст. преп. д-р ТЕОДОР ЛИХОВ
доц. д-р СВЕТЛИН БАЛЕЗДРОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. БОЖИДАР ЙОНОВ
преп. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
преп. инж. ЕМИЛ ИВАНОВ
арх. ЮЛИЯНА СТОЙЧЕВА
преп. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели