Скулптура

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността придобиват знания и умения за авторска творческа работа. Основно средство и специфика на скулптурата е обемно-пространственото изграждане на художествения образ. Това изисква задълбочено изучаване и овладяване на работата с глина, гипс, восък, както и с трайните пластични материали като камък, метал и др.
Чрез задачите на постановките, предвидени в учебните програми, студентите се запознават с пластично-обемните и композиционни принципи на изграждане на скулптурното произведение. Натурата, в нейното разнообразие, е основен обект на учебната работа в специалността.
Към специалността има ателие и учебна база за реализация в материал.
Като участват в екипи, бакалаврите – скулптори могат пълноценно да извършват организационно-управленски, изследователски, проектантски, производствени и технологични дейности; да преподават в общообразователните и професионални училища, при условие, че са придобили професионална квалификация за учител по изобразително изкуство след завършен пълен курс на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.
 
Редовни преподаватели:
проф. ЕМИЛ ПОПОВ
доц. ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ
доц. д-р СТЕФАН ХАДЖИЕВ
доц. д-р ВАЛЕНТИН ГОСПОДИНОВ
ас. СТЕФАН ИВАНОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. ИВАН ПРАМАТАРОВ
преп. ИВАЙЛО АВРАМОВ
преп. АНА ИВАНОВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели