Кариерен център

Статут на Кариерния център на НХА
Кариерният център към Националната художествена академия е създаден с решение на Академичния съвет през 2014 г. 
Основната мисия на Кариерният център към НХА е да работи за постигане на ефективна комуникация и взаимодействие с организации, които предлагат условия и позиции за професионално ориентиране и развитие на студентите на НХА, в областта на изобразителното изкуство. 
Основната цел на Кариерният център е да подпомага професионалното ориентиране и подготовка на студентите и да поддържа ползотворни връзки с бизнес организации и работодатели, да предлага информация за стажантски програми и работни позиции. Кариерният център има за цел и да улесни реализацията на студентите като професионални кадри в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, реставрацията и консервацията, теорията и историята на изобразителното изкуство. Една от основните функции на центъра е ефективното партниране с работодателите, чрез подпомагане на процесите за подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.
Кариерният център е неизменна част от структурата в НХА и е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, друга основна негова функция е ефективното партниране с работодателите чрез подпомагане на подбора на студенти за стажантски позиции и работни места.
Центърът се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на Академията и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
Според Рейтинговата система на висшите училища в България, Националната художествена академия категорично заема челното място сред другите учебни заведения в професионалното направление „Изобразителни изкуства“. След завършване на о бучението си младите художници работят като свободни артисти и е трудно да се проследи тяхната реална ангажираност на пазара на труда. Чрез дейностите си Кариерният център ще даде базата данни за реализацията на завършилите и ангажираността на някои от тях към дейността на Академията и бъдещите кадри.  
 
Какво предлага Кариерния център на студентите на НХА:
Информация за стажантски програми и работни позиции.
Информация за работодатели.
Кариерно ориентиране за дадена позиция – изисквания, условия, възможности и перспективи. 
Полезна информация относно необходими документи за кандидатстване – мотивационно писмо, СВ и др. 
База данни с регистрирани работодатели.
Организиране на фирмени представяния и семинари.
Организиране на информационни дни на кариерата. 
Информация за стипендии и конкурси.
 
За какво работодателите могат да използват Кариерния цeнтър на НХА
Работодателите използват кариерния център, за да обявят свободни места за стажове, като по този начин получават гаранции, че информацията ще достигне до желаните от тях реципиенти. Работодателят може да получи информация за студенти от търсените от него специалности, да проведе интервюта за работа, както и да обяви своето участие в организираните дни на кариерата. Кариерният център има ролята да помага за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и предлагания от тях продукт.

Страници