Катедра Реставрация

Реставрацията е пряко обвързана с опазването на културното наследство. Голямото разнообразие на културни ценности поставя пред специалиста необходимостта от специфични познания в много области. Реставрацията изисква усвояване на определен минимум от базисни познания в различни области на науката – химия, физика, биология и други, с чиято помощ специалистите сами се ориентират в многообразието от проблеми и взимат решения.
Подготовката на студентите е съобразена със съвременните международни стандарти и изисквания за професията реставратор.
Реставраторът е специалист с висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита след минимум петгодишно обучение, подготвен да работи в областта на опазването на културното наследство: проучване, документиране, изготвяне на реставрационни програми и проекти, както и тяхното управление и реализиране, изпълнение на пряка реставрационна интервенция, разработка на реставрационни методи и технологии, а също и дейности по поддържане, мониторинг и превантивни мерки.
Обект на дейността на подготвяните реставратори са произведенията на изобразителните изкуства, основно в областта на кавалетната и стенната живопис.
 
Ръководител на катедрата
доц. СТЕФАН БЕЛИШКИ
 
доц. СТЕФАН ТЪПАНОВ
преп. д-р БИСЕР ЛАЗАРОВ
гл. ас. д-р НИКИФОР ХАРАЛАМПИЕВ

Сподели