Катедра „Дизайн за детската среда“

Специалността подготвя кадри, занимаващи се с предметно-пространствения свят на децата, тяхното психическо и физическо развитие и възпитание. Целите, които се поставят, са да се открият, развият и реализират професионалисти, работещи в областта на дизайна за детска среда. Специалността предлага три степени на обучение – „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”. 
Завършилите образователно - квалификационна степен бакалавър придобиват знания, професионални умения и творчески възможности в организацията на средата като цялост, художественото проектиране на отделни продукти и системи продукти, свързани с възпитанието, развитието, бита, образованието, здравето, хигиената и свободното време на децата. Те намират реализация във всички сфери на дизайна за детска среда. Могат да извършват проучвателна, изпълнителска и проектантска дейност за създаване на дизайн на продукт, на интериорни и екстериорни решения в жилищна и обществена среда. Могат да преподават изобразително изкуство в средните училища при завършена втора специалност – „ Теория и практика  на художественото образование“. 
Магистърските програми обхващат теми в интериора и екстериора в жилищна и обществена среда – детски градини, училища, детски заведения, магазини, театри, сладкарници, атракциони, както и механизирани и кинетични паркови, спортни, водни и медицински съоръжения, също терапевтични съоръжения за деца с увреждания и за деца в неравностойно положение, учебно – възпитателни средства и помагала, предмети за бита, игрови средства, костюмиране за сюжетно-ролеви игри, компютърни игри и др. При разработка по магистърска програма, студентите извършват обширно научно–теоретично изследване в област от материалната среда на подрастващите и подготвят дизайнерски проект, завършващ с дизайн на продукт или реализация на проекта в реална обстановка.
 
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
 
доц. д-р МАГДАЛЕНА СЕРАФИМОВА–ЛАЗАРОВА
проф. д-р АРСЕН МИНКОВ
доц. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. д-р ПЕТЯ БЛАГОЕВА
ас. ЕМИЛ ГРУЕВ

Сподели