Катедра Дизайн за детската среда

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността придобиват знания, професионални умения и творчески възможности в организацията на средата като цялост, в художественото проектиране на отделни продукти и системи от продукти, свързани с възпитанието, развитието, бита, образованието, здравето, хигиената и свободното време на децата.
Те намират реализация във всички сфери на дизайна за детска среда. Могат да извършват проучвателна, изпълнителска и проектантска дейност за създаване на дизайн на продукт, на интериорни и екстериорни решения в жилищна и обществена среда. Могат да преподават изобразително изкуство в средните училища при завършена втора специалност „Теория и практика на художественото образование“.
Магистърските програми обхващат теми в областта на интериора и екстериора в жилищна и обществена среда – детски градини, училища, детски заведения, магазини, театри, сладкарници, лунапаркове, механизирани и кинетични паркови, спортни, водни и медицински съоръжения, както и терапевтични съоръжения за деца с увреждания и за деца в неравностойно положение, учебно-възпитателни средства и помагала, предмети за бита и др.
При разработка по магистърска програма студентите извършват обширно научнотеоретично изследване в област от материалната среда на подрастващите и подготвят дизайнерски проект, завършващ с дизайн на продукт или реализация на проекта в реална обстановка.
 
Ръководител на катедрата
доц. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА
 
проф д-р АРСЕН МИНКОВ
доц. д-р МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
доц. д-р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. ГЕОРГИ ЦАНОВ

Сподели