Реставрация (магистърска специалност)

Катедра „Реставрация“ подготвя специалисти по реставрация на културни ценности. 
Реставрацията е пряко обвързана с опазването на културното наследство. Голямото разнообразие на материалната същност на културните ценности, на техниката и технологията на тяхното изпълнение, както и на увреждащите ги фактори поставя пред реставратора необходимостта от специфични познания в различни области на природните науки: химия, физика, биология и др., с чиято помощ специалистите сами се ориентират в многообразието от проблеми; могат да поставят задачи на тесни специалисти в съответната област, както и сами да интерпретират получените резултати.
Обучението се провежда в рамките на петгодишен курс и води до присъждането на образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър“. Катедрата е единственото място в страната за подготовка и обучение на специалисти по реставрация за получаване на научната и образователна степен “Доктор”.
Реставраторът с ОКС „Магистър“, придобита след пълен петгодишен курс на обучение (магистър след средно образование), е подготвен да работи в областта на реставрацията на културното наследство: проучване, документиране, изготвяне на експертизи за състоянието на културните ценности и за причините, които предизвикват разрушителните процеси; изготвяне на реставрационни програми и проекти, както и тяхното управление и реализиране; изпълнение на пряка реставрационна интервенция; разработка на реставрационни методи и технологии; изготвяне на препоръки за експониране, съхраняване, транспортиране на реставрираните културни ценности, а също и дейности по поддържане, мониторинг и превантивна консервация на обектите от културното наследство. Подготовката на студентите е съобразена със съвременните международни стандарти и изисквания за професията реставратор. Дипломираните специалисти имат развити умения за комуникация с други специалисти в сферата на културното наследство като напр. учени, изкуствоведи, куратори, мениджъри, представители на религиозни и светски общности и т.н.
Завършилият II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ реставратор придобива и професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Националната художествена академия чрез катедра „Реставрация“ е участник в проект INFRAMAT – Национална научна и изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие. Вижте и възможностите на изследователската лаборатория на катедра „Реставрация“, в рамките на този проект. 
 
Повече информация за Консорциума INFRAMAT
 
Редовни преподаватели:
доц. д-р СТЕФАН БЕЛИШКИ
доц. СТЕФАН ТЪПАНОВ
преп. д-р БИСЕР ЛАЗАРОВ
гл. ас. д-р НИКИФОР ХАРАЛАМПИЕВ
гл. ас. д-р СИЛВИЯ ВАРАДИДНОВА-ПАПАДАКИ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ
проф. д-р ХРИСТО ЕТРОПОЛСКИ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ВИОЛЕТА КАРАИЛИЕВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели