Изкуствознание

Бакалавърът – изкуствовед може да извършва научноизследователска и популяризаторска работа, свързана с историята, теорията, съвременното развитие и критика на изобразителните и визуални изкуства. Широкопрофилната професионална подготовка му позволява да съчетава научноизследователската с педагогическата дейност в различни сфери и степени на образователната система. Обект на неговата социална реализация са и институциите, пряко или косвено свързани с художествения живот, както и формации, имащи отношение към функционирането на пазара на изкуството. Изкуствоведът – бакалавър може да работи в системата на различни научни звена; в структури на музейната мрежа; да работи и заема длъжности във всички институции, пряко или косвено свързани със специализирана или общокултурна дейност; да работи в системата на медиите; да преподава във всички степени на средното образование, при условие, че е придобил професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ със завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“; да бъде редактор на специализирана литература и такава с културологична тематика; да се изявява като художествен критик, галерист, артмениджър и експерт по различните видове визуални изкуства.

Редовни преподаватели:
проф. д.изк. СВИЛЕН СТЕФАНОВ
проф. д-р ЗАРКО ЖДРАКОВ
доц. д-р БОЙКА ДОНЕВСКА
доц. д-р МАРИЯ АНДИРКОВА
гл. ас. д-р ИВАН КЮРАНОВ
гл. ас. д-р ДАНИЕЛ ФОКАС
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р КРАСИМИРА КОЕВА
проф. д.изк. МИЛА САНТОВА
проф. д.изк. ЧАВДАР ПОПОВ
доц. д-р ЕЛИСАВЕТА МУСАКОВА
доц. д-р ИВАЙЛО КОСТОВ
доц. ГАВРИЛ ЛАЗОВ
преп. РАЛИЦА СТЕФАНОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели